Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1219 postów 20160 komentarzy

Powstańcy w Donbasie bronią się i nie są samotni

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Rosyjski biały konwój wyjechał wczoraj z Ukrainy i wrócił do swego kraju, ochraniany do granicy przez powstańców Donbasu.

Akcję humanitarną potępiły Rada Bezpieczeństwa ONZ i Stany Zjednoczone. Także ambasador Litwy przyłączyła się do antyrosyjskiego chóru, twierdząc że "Rosja pogwałciła tymi działaniami suwerenność Ukrainy". Dodała, że "Moskwa nie może już udzielać wsparcia nielegalnym ugrupowaniom rebeliantów".

 

Biały konwój przekracza granicę

 

Oczywiście nie mogą być władze polskie gorsze od Litwy (niestałego członka Rady Bezpieczeństwa). Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało oświadczenie, w którym czytamy: "Jednostronna akcja Federacji Rosyjskiej, stojąca w sprzeczności z uzgodnieniami zarówno z władzami Ukrainy, jak i z przedstawicielami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, stanowi kolejne pogwałcenie prawa międzynarodowego, prowadzi do eskalacji konfliktu i oddala szanse na porozumienie".

Antyrosyjska propaganda w Polsce ruszyła pełną parą wraz z rosyjskim konwojem. "Ukraina powinna walczyć z tzw. konwojem humanitarnym, strzelać. Najkorzystniejsze zachowanie jest zawsze strzelać. A potem patrzeć co dalej" - urwał się (no bo jak inaczej) w portalu niezalezna.pl PiS-owski działacz Jerzy Targalski.

Także Michał Szczerba nie chce być gorszy. "Tzw. kon­wój hu­ma­ni­tar­ny ma teraz od­wró­cić uwagę od tego, że uzbra­ja­ją­ca ter­ro­ry­stów Rosja od­po­wia­da za śmierć i tra­ge­dię ty­się­cy Ukra­iń­ców. Dla wszyst­kich po­win­no być oczy­wi­ste, że Rosja jest dziś spon­so­rem ter­ro­ry­zmu, a uży­wa­na przez nią w ogrom­nej skali pro­pa­gan­da ma także na celu od­wró­ce­nie uwagi opi­nii pu­blicz­nej w kra­jach Eu­ro­py Za­chod­niej od praw­dzi­wych pla­nów Krem­la. Wy­da­je się, że obec­nie nie ma gra­nic, któ­rych Putin nie byłby w sta­nie prze­kro­czyć" - twierdzi poseł PO dla onet.pl.

Tymczasem zwierają się szeregi ludzi na Zachodzie i w Polsce, którzy nie są podatni na amerykańskie kłamstwa i propagandę. Członkowie holenderskiej grupy społecznej De Ommekeer podpisali list prof. Ceesa Hamelinka, skierowany do prezydenta Rosji.

Pro­fe­sor Cees Ha­me­link dzię­ku­je w li­ście Pu­ti­no­wi za to, że "uchro­nił nas przed kon­flik­tem w Syrii, któ­re­go eska­la­cja mogła do­pro­wa­dzić do ko­lej­nej wojny świa­to­wej". Na­wią­zał w ten spo­sób do weta, które po­sta­wi­ła Rosja na forum Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ w kwe­stii in­ter­wen­cji zbroj­nej w Syrii.

Dalej na­uko­wiec oskar­ża pań­stwa za­chod­nie o "wy­szko­le­nie i uzbro­je­nie 'opo­zy­cji' na Ukra­inie, która prze­pro­wa­dzi­ła za­mach na pra­wo­wi­ty rząd w Ki­jo­wie". Prze­ko­nu­je też, że miesz­kań­cy Krymu wy­ra­zi­li sprze­ciw wobec tych dzia­łań po­przez po­ko­jo­we de­mon­stra­cje.

Pro­fe­sor wzywa też spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wą do buntu prze­ciw­ko za­kła­my­wa­niu rzeczywistości: "Mu­si­my obu­dzić oby­wa­te­li Za­cho­du, któ­rzy widzą kłam­stwa i ma­chi­na­cje na­szych rzą­dów. [...] Nie­ste­ty, nasze media prze­sta­ły być nie­za­leż­ne i stały się tubą pro­pa­gan­do­wą dla wła­dzy. Dla­te­go lu­dzie na Za­cho­dzie czę­sto widzą rze­czy­wi­stość w spo­sób wy­pa­czo­ny [...]".

Na­uko­wiec nie ma wąt­pli­wo­ści, że je­dy­nym po­li­ty­kiem, który może utrzy­mać pokój na świe­cie, jest wła­śnie Putin: "Wszyst­kie nasze na­dzie­je kon­cen­tru­je­my na Two­jej mą­dro­ści. Chce­my po­ko­ju. A wi­dzi­my, że rządy państw za­chod­nich nie służą lu­dziom, tylko pra­cu­ją na rzecz No­we­go Swiatowego Po­rząd­ku (New World Order)".

Przypomnę tutaj, iż kilka miesięcy temu prof. Anna Raźny, poseł IV i V kadencji Sejmu Zygmunt Wrzodak wraz 10 z innymi osobami napisali "List otwarty do Narodu Rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej", link:  //wrzodakz.neon24.pl/post/108937,polacy-rosjanie-ukraincy-slowianie - w którym czytamy:

 

"Narody Rosji, Drodzy Bracia Rosjanie

Tysiące Polaków, wiernych Niepodległej Polsce i suwerennemu narodowi polskiemu, zarówno zorganizowani, jak i  osoby nie zrzeszone jesteśmy oburzeni, zawstydzeni i nie zgadzamy się z działaniami obecnych władz i ich koncesjonowaną opozycją parlamentarną w Polsce, którzy wykonują zadania narzucone im przez ich zachodnich mocodawców.

Odegrali oni perfidną rolę w przygotowaniach i przeprowadzeniu zbrojnego zamachu na demokratycznie wybrane władze bratnich narodów Ukrainy. Awanturnicza polityka antypolskiej klasy politycznej i olbrzymie ich zaangażowanie na Majdanie, pomoc w szkoleniu i zbrojeniu  faszystowskich banderowców, którzy dla zdobycia w sposób zbrojny władzy na Ukrainie, posunęli się nawet do zabijania własnych cywilnych  demonstrantów „pokojowo nastawionych” oraz funkcjonariuszy Berkutu. Polityka taka zasługuje na najwyższe potępienie. Cały imperialistyczny Zachód, na czele z amerykańską administracją, juntą kijowską i marionetkami politycznymi w Polsce ma ukraińską krew na rękach".

Pomoc dla Ukrainy Wschodniej, walczącej o swe prawa i swą tożsamość, przyjmuje coraz częściej aktywne formy działania. W portalu kresy.pl czytamy o czterech Francuzach, którzy przybyli do Donbasu, by wesprzeć bohaterskich powstańców w walce z oddziałami junty kijowskiej. Jeden z nich Guillaume twierdzi w wywiadzie, że jego skromna grupa jest tylko "pierwszą falą", a do przybycia na południowy wschód Ukrainy szykują się kolejne złożone z jego rodaków. Niektórzy z nich są już w drodze.

Guillaume określa się mianem ochotnika politycznego. Twierdzi, że przybył bez broni i otrzymał ją dopiero od miejscowej milicji. Określił swoją grupę jako "rewolucyjnych tradycjonalistów", chcących walczyć z międzynarodowym globalizmem. To, co dzieje się na Ukrainie, gdzie  "agenci Kijowa zabijają cywilów", jest według nich jednym z pól bitewnych tej walki.

Guillaume podkreślił także, że jego pobyt w Donbasie ma służyć przedstawianiu Francuzom prawdziwego opisu sytuacji w regionie, w sytuacji gdy media zachodnie manipulują. Twierdzi, że wraz z towarzyszami pozostanie w nim tak długo, jak będzie to konieczne". 

KOMENTARZE

 • Pomoc
  Ewidentnie, konwoje pomocy humanitarnej nie są w interesie Żydów, ... chyba że kasza manna i sprzęt wojenny jądą do Narodu Wybranego.
 • @Zygmunt Białas
  Witam i zalecam ,takim niedowiarkom jak większość czytających G.wno i inne medialne tłoki. Pzdr. http://www.geopolityka.org/analizy/2979-ronald-lasecki-o-co-chodzi-w-konflikcie-na-ukrainie
 • @Kodiak 20:59:52
  Ranger wypad do zbierania czosnku . :)))
 • @Kodiak 21:24:36
  Nie wiem kogo miałeś na myśli ale mam dla ciebie rendżer dobrą wiadomość - 2 tygodnie urlopu.
  Cieszysz się? :))))))))))

  Możesz w końcu pojechać w swoje ulubione góry i odpocząć. Synaj?...
  Czy może rybki nad Jordanem? Sam wybierz.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 21:48:43
  : ))) Pzdr. :)
 • ---------amerykański szoł ------tylko nie mówcie,że propaganda
  http://treborok.wordpress.com/
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 21:48:43
  Kodiak potrafi złapać rybkę nawet w Morzu Martwym!!!

  PS. Ty mu urlop, a ja już chciałem przypomnieć, jak Kodiaka uczono siusiać i co z tego wyszło
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:11:17
  Ja tylko pytam ,za takie teksty to kasuje chłopina dobrą kasę. Pzdr.
 • @Repsol 22:19:36
  Możę pobiera deputat, makagigi i bananowe lizaki :)))
  http://www.chabad.org.pl/index.php/koszerne/item/bananowe-lizaki
 • @Zdzich 20:06:39
  Pisze Pan: "Pomoc. Ewidentnie, konwoje pomocy humanitarnej nie są w interesie Żydów,...". - To przykre, że żadna polska partia polityczna ani organizacja społeczna nie pomyślą nawet o takiej pomocy!
 • @Repsol 20:53:35
  Witam Cię!
  Zerknąłem pod wskazany link. Bardzo porządna analiza.

  Pozdrawiam.
 • @mania przepraszania 22:30:44
  Może tak , to ch..i na k......h łapach. .:)))
 • @zygmuntbialas 22:37:33
  Niestety, ale niektóre pseudopolskie organizacje, wysyłają "pomoc", ale dla Kijowa i jego banderowskich freikorpsów...
 • @Kodiak 21:24:36
  Bruderszaftu nie przepijaliśmy!
  Wcześniej bloger @Repsol napisał do Kodiaka:
  "Wypad do zbierania czosnku!"
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 21:48:43
  Proponujesz Kodiakowi: "Synaj?... Czy może rybki nad Jordanem?" -
  --- W Polsce też są piękne krajobrazy. I niemało jest synagog.
  :)))
 • @ninanonimowa 22:05:50
  "---------amerykański szoł ------". -
  --- Zerknąłem. Tekst wydaje się być porządnym opracowaniem tematu.
 • @mania przepraszania 22:30:44
  "KOSZERNE PRZEPISY:
  Bananowe lizaki
  Ingredients

  6 bananów
  1 1/2 szklanki rozdrobnionych orzechów
  12 patyków lub plastkiowych łyżeczek

  Share this recipe
  Directions

  Obtocz połówki bananów w orzechowych drobinkach. Nakłuj na patyk lub plastikową łyżeczkę. Owiń cieńką folią i zamroź". -

  --- Myślę, że Kodiak polubi bananowe lizaki :)))
 • ------------- na jutro przy porannej kawie :))
  http://newspaper.hvs.pl/rzeczypospolita-sztabinska-droga-do-judepolonii/
 • @mania przepraszania 22:44:27
  Pisze Pan: "Niektóre pseudopolskie organizacje, wysyłają "pomoc", ale dla Kijowa i jego banderowskich freikorpsów..." -
  --- Wiem, nawet pozorów apolityczności nie zachowują.
 • @zygmuntbialas 22:57:44
  ----------pracochłonny to przepis :))
  -LIZAK ! mały dojrzały arbuz , strzykawka i wódka --dobrze ochłodzony faszerowany arbuz -świetnie się liże lub je :))
 • @zygmuntbialas 22:47:27
  Ale wiesz Zygmuncie...

  "Twoje serce jest tam gdzie twój skarb. Musisz odnaleźć ten skarb, aby wszystko nabrało sensu.''
  P.Coelho
 • @ninanonimowa 22:59:21
  "------------ na jutro przy porannej kawie :))"
  "Rzeczypospolita Sztabińska – drogą do Judepolonii". -
  --- Zerknąłem: bardzo interesujący artykuł.
  :)))
 • @ninanonimowa 23:09:27
  Ale gdy ktoś ma wprawę i tendencje czy obowiązek koszeru, nie będzie zwracał uwagi na pracochłonność.
  Może Kodiak się wypowie na ten temat?
  :)))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 23:17:25
  Piszesz: "Twoje serce jest tam gdzie twój skarb". -
  ---Właśnie ich serce jest w przedwojennej Warszawie, Łodzi i Białymstoku (szczególnie w murach obiektów, z których znaczna część nie istnieje).
  Na naszą udrękę.
  :)))
 • @
  Kodiak wsadził mnie do szuflady anty-Żydów zapominając, że ten sam "monoteistyczny Bóg" jest równiez bogiem Żydów (i Talibanów).
  Napisał też, że "u Zdzicha wszędzie Żydzi" chowając fakt pod karpet, że grupa zamachowców, która przejęła rząd na Ukrainie, czyli Yatzeniuk, Taruta, Awakov, Firtasz, Machnitzky, Yarosh, Achmetov, Pinczuk, Tymoszenko-Hryhian, i Lew-oczkin to też Żydzi, i bynajmniej nie "u Zdzicha".

  Kodiak znowu zrobił kupkę w piaskownicy!
 • @Zdzich 00:07:00
  Jak zauważyłem, Kodiak nie kryje swych sympatii do narodu wybranego. Jest niewybredny w atakowaniu osób, które wyrażają w kwestii żydowskiej jakieś wątpliwości. Jest tu na szczęście w mniejszości.
 • @Zdzich 00:07:00
  Zdzichu...
  Nie przejmuj się!
  Rendżer pojechał na 2-tygodniowy urlop. Zasłużył chyba sobie na chwilę wytchnienia?...
  :)
 • @zygmuntbialas 23:44:29
  Jak bedziesz lecial samolotem to zawsze popros o koszerny posilek, zaloga nawet na to nie splunie.
 • @zygmuntbialas 00:41:42
  Jak sie juz znajdziesz wsrod mniejszosci to lepiej przejdz na druga strone i przestan byc takim nonkonformista, a wiesz ze mniejszosc to odnosi sie do takiej choroby matematycznej, tak sie zwykle mowi o dobrze wyksztalconej osobie aby szczegolnie wyroznic te osobe.
 • autor i inni
  Kiedy tak w ramach wolnego czasu czytam sobie różne artykuły szanownych blogerów to coraz bardziej nie wiem o co chodzi na łamach tego portalu?
  Ja bym chciał ,by tutaj w Polsce doszło do prawdziwego porozumienia narodowego,by naszym wspólnym celem było dobro narodu i Polski.
  Dziwie się ,że autor i teraz naraz wielu innych są takimi wielbicielami w.Putina.
  Przecież w tym kraju,Rosji też się nie dzieje dobrze mamy tutaj jak na Ukrainie niespotykane i nieuzasadnione zawłaszczenie majątku całego narodu w rękach niewielkiej grupy zwanej oligarchami.Ten link co wsadził Repsol analiza Ronalda Laseckiego na to jak najbardziej wskazuje,ze tu chodzi o interesy poszczególnych grup biznesu związanych z Moskwa czy Kijowem który z kolei opowiedział się za zachodnimi czy jak jest innych zdanie żydowskimi grupami wpływu.Ale tak naprawdę chodzi o tą samą grupę ludzi których celem jest zawłaszczenie zniewolenie reszty świata poprzez pieniądz i szantaż.
  A tak jeżeli chodzi o żydów to ja bym się w tym temacie moc nie wypowiadał widząc co się święci z innej strony to jest świata arabskiego,czyli nadchodzącego Kalifatu, i może żydzi będą jedyna zaporą by do tego nie doszło bo europie to widmo kalifiatu jak najbardziej zagraża.
  Dla nas ,Polski jest teraz rzeczą najważniejszą zatrzymanie emigracji, by młodzi zostali w kraju by się rodziło nowe pokolenie.
  Jest też niezmiernie istotna sprawa by w naszym kraju i na świecie zainicjować zmianę sposobu życia ,przewartościować swoje poglądy.
  Każdemu bym polecał przeczytanie książki Juliana Rose -Zmieniając kurs na życie-musimi zapobiegać destrukcji naszego życia
 • Przeczytałam tylko tytuł
  i mnie poniosło.
  Mam rodzinę na Donbasie. W Doniecku i Makiejewce.
  Jacy powstańcy?! Co Pan za głupoty pisze? Grupka bandziorów wspierana przez Rosjan. A teraz to już chyba prawie sami rosyjscy żołnierze. Moi krewni mówią po rosyjsku, ale twierdzą, że chcą mieszkać na Ukrainie i co ten Putin od nich chce!
  I to nie jest odosobnione zdanie. Ci, którzy mogli, wyjechali z Donbasu. Boją się o swoje życie, bo terroryści i Rosjanie strzelają na oślep. Oni nazywają ich terrorystami - a Pan powstańcami?
  Wstyd!
 • @Schwarz 03:10:49 oraz 03:30:05
  Nie interesuje mnie koszerny posiłek.
  Różnie bywa, raz jestem w mniejszości, raz po drugiej stronie.
 • @dalmichal 09:55:58
  Trudno mi odpowiedzieć w kilku zdaniach na Pańskie pytania i wątpliwości. Opis realiów na Wschodzie i określone poglądy ukształtowały się przez lata lub w moim przypadku od 10 miesięcy, od czasu kijowskiego Majdanu.
  Wcześniej nie zajmowałem się tymi sprawami. Na moją decyzję wpłynęły:
  --- postawa polskich polityków, realizujących nie polskie, lecz amerykańskie interesy;
  --- przekaz mediów o Ukrainie i Rosji. Wartość informacyjna tego przekazu jest już porównywalna z mediami lat 1982 - 1985.
  I taka też ci ta demokracja przyniesiona z Zachodu (i dla Zachodu)
 • @grazss 10:17:11
  Moi znajomi z Donbasu przekazują mi całkiem inne informacje!
  Piszą na przykład, że w Kijowie skumali się żydzi (spis nieco wyżej w komentarzu Zdzicha) z banderowcami. I nie jest moim znajomym po drodze z kijowską juntą.
 • @zygmuntbialas 10:56:26
  Co mieszkańcy Donbasu mogą wiedzieć o tym, co się dzieje w Kijowie? Tyle samo co i my. Czyli z mediów, mniej lub bardziej niszowych.
  Chcą spokoju i chcą, aby Rosjanie sobie poszli, bo oni ich o żadną pomoc nie prosili. Niech się Pan zapyta swoich znajomych, czy chcą być częścią Rosji.
 • @grazss 11:11:45
  Wiedzą bardzo dobrze, co się dzieje w Kijowie.
 • Kodiak ale także Ranger a może i jeszcze inaczej..
  to prawdopodobnie płatny agent do robienia zamętu na różnych blogach. Pewnie został wydelegowany na odcinek internetu (używając terminologii właściwej takim kręgom), przez jakichś mocodawców wrogich Polsce, tzn Polakom na ich ziemi. Wiadomo że obecnie toczy się walka o Polskę a takie Kodiaki działają na pierwszej linii tego frontu.
 • @Jan Paweł 12:40:08
  Trudno udokumentować związki z agenturą czy zadaniowością. Sam byłem często przy różnych tematach nazywany agentem WSI, ruskim agentem albo folksdojczem. Jednakże przy blogerze @Ranger = @Kodiak zastanawiająca jest konsekwencja w działaniu, a także umiejętności w zakresie trollingu, który wydaje się być fachowy w jego wydaniu.
  Ale jak powiedziałem wyżej: trudno to udokumentować w przypadku określonego blogera. Bo że portale są pod kontrolą różnych sił, nie ulega wątpliwości.
 • Trolling hospodara Bialasa
  Bialas nie wie czym jest trolling, bo chodzi o lowienie z przyneta z poruszajacej sie lodzi lub przez powolne zwijanie linki gdy wedkuje sie z brzegu, moze to nawet polegac na rzucaniu z jednej strony na druga, to jest dobra metoda jak sie idzie po szczupaka, lososia.
 • Mysl narodowa, wersja Jana Pawla
  Witam, jestem Schwarz i z przyjemnoscia pomoge wam dokladniej zrozumiec dyrdymaly Jana Pawla. Tu chodzi o stan mysli narodowej, to jest cokolwiek co prezentowane jest poza zwyklymi sprawami, a tak po prostu to jest "nie normalne" lub osobliwe. Moze myslicie, ze rzeczywiscie dziki JP wyjasni dzikosc skotlowanej mysli, ale sie mylicie. Ja na przyklad jestem calkiem inny niz JP - zwyczajny, konwencjonalny a nawet zdrowy. Tak wlasnie. Jednak mimo mej ortodoksyjnej sredniosci, spedzilem cale 5 minut studiujac ten temat, wiec prosze pozwolic mi omowic dziwactwo odbiegajace od normy - oraz moj ulubiony temat czyli nieokrzesanie JP i jego zwolennikow. Trzymajcie czapki na glowie, bo to czego sie dowiecie moze was zaszokowac, a nawet przerazic, ale nie martwcie sie, bede tu, przygladal sie. Nawet bez politycznych osobliwosci, ktore tu obfituja, jedna dziwna rzecza z ktora mamy tu do czynienia jest "poplatanie mysli". Ci co maja takie poplatanie to na lepsze czy gorsze sa bardzo bardzo dziwni. To przerazajace. To straszne chyba ze jestescie jak Jan Pawel i macie powazne problemy z odroznieniem rzeczywistosci od fantazji i regularnie widzicie (Zydow), slyszycie (Zydow) i nawet czujecie cos czego nie ma (czosnek) i pamietacie sprawy (Nowy Porzadek Swiata) ktore sie nie zdarzyly. Inna forma umyslowego zagubienia to otepienie, czyli utrata zdolnosci poznawczych, objawy to sa znane.

  Chcecie zobaczyc agenture MOSSAD? Nie? A myslalem, ze Jan Pawel mial Zydow na mysli kiedy zaslanial rekami twarz.

  Okay, mam nadzieje ze nie jestem zbyt nudny i normalny, robie co moge aby naswietlic Mysl Narodowa.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 00:56:39
  Sezon urlopowy właśnie się skończył i Kodiak wrócił do przedszkola Akiba-Schachcior - akredytowane przez Stan, mają komputery. :)

  Pozdrawiam!
 • @Zdzich 17:38:37
  Nowoczesny komputer to jest magiczne pudełko wypełnione obrzędowymi składnikami, które łapią w pułapke troszkę złego ducha Cadyka Horowitza, który jest zmuszony do pracy dla Zdzicha.
 • @Zdzich 17:50:29
  Ale rendżer dostał taki posezonowy last minyt :))))))))
 • kwa kwa
  Do cadyka przychodzi strapiony Żyd:
  - Rabbi, mam kurzą fermę - i prawie połowa kur moich zdechła.
  - A czym ty je karmisz?
  - Owsem.
  - Bardzo niedobrze! Należy je karmić pszenicą.
  Minęły dwa dni.
  - Rabbi, znowu padło dwadzieścia kur!
  - A jaką im wodę podajesz do picia?
  - Studzienną.
  - Bardzo niedobrze! Należy im dawać gotowaną.
  Po tygodniu:
  - Rabbi, znowu zdechło 50 sztuk! Wasze rady nic nie pomogły...
  Cadyk z uśmiechem:
  - Słuchaj przyjacielu! Ja mam jeszcze bardzo wiele dobrych rad, ale czy ty masz jeszcze kury... ?
 • @kfakfa 20:26:08
  Trochę klasyki;
  "Pewny rabin w Talmudzie kąpiąc się po uszy,
  Cierpiąc, że go pchła gryzła; w końcu się obruszy:
  Dalej czatować, złowił. Siedzi przyciśnięta,
  Kręci się, wyciągając główkę i nożęta:
  "Daruj, Rabi, mądremu nie godzi się gniewać:
  Potomkowi Lewitów możnaż krew przelewać?"
  "Krew za krew! - wrzasnął Rabin - Belijala płodzie!
  Filistynko, na cudzej wytuczona szkodzie!
  Mrówki snują szpichlerze; pracowite roje
  Znoszą miody i woski, a trucień napoje:
  Ty się jedna śród ludzi z liwarem uwijasz,
  Pijaczko tym szkodliwsza, iż cudze wypijasz".
  Zakończył, i gdy więźnia bez litości dłabi,
  Pchła konając pisnęła: "A czym żyje rabi?"
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:08:38
  Dokładnie! CARITAS się nimi opiekuje, za co wcale nie są wdzięczni. :(
 • @Schwarz 16:31:57
  Wyraz trolling ma różne znaczenia i o tym Schwarz na pewno wie.
 • @Schwarz 17:25:16
  Wytyka Schwarz komentatorowi nieokrzesanie, a sam powinien nabyć pewnej ogłady. Może to być przydatne, gdy chce się komentować na moim blogu. Tu wszelkie obrażania, jak i wymądrzanie się na dłuższą metę nie przejdą.
  Pisze Schwarz: "mam nadzieje ze nie jestem zbyt nudny". -
  --- Dotychczasowe wpisy Schwarza świadczą o płonności tych nadziei.
 • @zygmuntbialas 22:05:22 = Osły znane z wysokiej inteligencji
  Wymądrzanie się jest typowe dla osła znanego z bardzo wysokiej inteligencji gdzie IQ zaczyna się od 150.

  Schwarz raczej woli się wymądrzać niż być głupkiem.
 • @Schwarz 23:32:16
  "Schwarz raczej woli się wymądrzać niż być głupkiem". -
  --- Niezła postawa! Rzecz jednak w tym, że można wymądrzać się i być jednocześnie głupkiem.
 • @zygmuntbialas 01:22:58 - Tajemnice
  Jesli probujemy sprawdzic glupka mierzac minimalny idiotyzm ograniczony testem na iloraz inteligencji to mamy tajemnice, ktore same w sobie sa nieskonczenie mniej alarmujace niz po prostu zgadzanie sie z oponentami zdrowego rozsadku i nauki. Mozna policzyc wszystkich konkretnych idiotow - oni sa tacy sami jak parzysta liczba idiotow, dwa razy tyle - ale liczba prawdziwych idiotow pozostaje ta sama na wiecznosc, wszyscy wyrachowani idioci (rachmistrze) plus wszyscy ulamkowi idioci (jak maja zly dzien to geniusze) plus wszyscy irracjonalni idioci (coraz bardziej i bardziej) licza sie w swiecie w ktorym zblizanie sie do gornej granicy naszego zbioru zasobow naturalnych ma swoje dopelnienie w niewyczerpalnej granicy naszych zestawow psychicznych.
 • @Schwarz 02:28:59
  Zdaje się odeszliśmy nazbyt daleko od tematu, nakreślonego przez notkę.
 • @night rat 19:38:13
  Akurat tym naukowcem jest profesor holenderski, którego trudno posądzać o wzorowanie się na komunistycznych agitkach.
 • @night rat 00:35:50
  "profesor jakiś...". - Stoi za nim grupa, w której może /zapewne są inni profesorowie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY

więcej