Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1193 posty 19883 komentarze

Co się dzieje w Polsce - 01.02.2017.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Piotr Robert Jankowski: Przesłanie Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych do uczestników IV Kongresu Programowego Ruchu Narodowego (10.12.2016 r.) i I Kongresu Endecji (3.12.2016 r.)

 

Ze względów technicznych pełny tekst notki zamieszczony będzie w pierwszym komentarzu.

Zygmunt Białas.

 

KOMENTARZE

 • Pełny tekst "Co się dzieje w Polsce - 01.02.2017":
  Przesłanie Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych do uczestników IV Kongresu Programowego Ruchu Narodowego (10.12.2016 r.) i I Kongresu Endecji (3.12.2016 r.)

  Ruch Narodowy – Demokratyczny, który formował się i dojrzewał na przełomie XIX i XX wieku, odznaczał się na tle epoki swoistymi cechami: świeżością, odwagą i rozmachem myślenia. Ludzie tacy jak Dmowski, Popławski czy Balicki mieli śmiałość stawiania niepopularnych tez, krytyki polskiej tradycji politycznej i wykuwania nowych wzorców myślenia o Polsce i metodach realizacji interesu narodowego. Mieli odwagę formułowania gorzkich dla rodaków diagnoz i proponowania nowej narodowej taktyki i strategii oraz celów. Istotnym elementem politycznej diagnozy było stwierdzenie, że głównym zagrożeniem dla narodowego bytu Polski są Niemcy, nie Rosja. Implikacją takiego myślenia była teza, że celem taktycznym polityki polskiej jest zjednoczenie ziem polskich pod berłem carów, a celem strategicznym budowa niepodległego państwa. Drogę tę można określić jako niepodległość poprzez zjednoczenie.

  Dziś Obóz Narodowy stoi przed podobnymi wyzwaniami. Jeśli w sposób godny chce kontynuować i rozwijać dorobek endecji, musi odznaczać się nowoczesnością i odwagą myślenia. Obecnie mamy sytuację odwrotną do tej z przełomu XIX i XX wieku. Mamy państwo w granicach piastowskich. Nie musimy walczyć o zjednoczenie polskich ziem. Ale należy zadać pytanie o jakość tego państwa. Czy państwo to jest państwem niepodległym, czy tylko posiada zewnętrzne atrybuty niepodległości?

  Jeśli przyjmiemy, że warunkiem sine qua non niepodległości jest suwerenna gospodarka, to musimy dojść do wniosku, że państwo polskie nie jest suwerenne, gdyż nie posiada w swoich rękach podstawowego atrybutu – suwerennego pieniądza. Pieniądz w Polsce jest bowiem kreowany prawie w całości przez komercyjne banki w postaci oprocentowanego długu. NBP spełnia w praktyce funkcję państwowego bankomatu dla banków, które tworzą pieniądz w postaci bezgotówkowej. Z tego powodu istnieje tzw. luka nabywcza wynosząca 40% PKB, co oznacza, że Polacy muszą się zadłużać, żeby skonsumować owoce własnej pracy. Skazuje to nas na finansową przemoc i niewolnictwo. Długi w tym systemie mają to do siebie, że mogą tylko rosnąć. Z roku na rok pogłębia się zadłużenie polskich rodzin, firm i państwa (łącznie ok. trzykrotność PKB). Coroczny koszt dla społeczeństwa używania transfuzyjnego (obcego) pieniądza jest szacowany na 150 – 200 mld zł, co stanowi kilkukrotność dziury budżetowej i prawie dziesięciokrotność wartości zadłużeniowego programu 500+. To jest cicha wojna wypowiedziana narodowi. A skutki społeczne są dramatyczne: ponad 7 tys. samobójstw rocznie (dwukrotność ofiar wypadków drogowych; liczba porównywalna do ofiar wojny na Ukrainie), 12 mln spraw komorniczych (na 16 mln zatrudnionych), 2,5 mln emigracja.

  We współczesnym świecie toczy się permanentna wojna ekonomiczna. Jej orężem jest dług, a Polska jest jego ofiarą. Naszym przeciwnikiem są zaś korporacje międzynarodowe, które go tworzą. Ta lichwiarska międzynarodówka trzyma nas za gardło i sączy z nas krew, ale tak, żeby nie zabić, żeby pasożyt mógł się żywić, wysysając siły żywotne organizmu. To zjawisko dotyczy każdej sfery życia zbiorowego, zatruwa każdą tkankę. W tym kontekście trzeba powiedzieć, że największym sukcesem wrogów Polski w ostatnich latach jest narzucenie tonu dyskursu publicznego, w którym temat pieniądza jest objęty swoistym tabu. Media są natomiast przepełnione informacjami nieistotnymi i sporami pozornymi, które odwracają uwagę odbiorców i dezorganizują skierowanie energii społecznej ku pozytywnym zmianom.

  Dlatego trzeba ponieść na sztandarach hasło suwerennego pieniądza narodowego. Trzeba zmienić art. 220 Konstytucji, skazujący rząd na zadłużanie się w komercyjnych bankach i art. 4 Ustawy o NBP, zawężający prerogatywy banku centralnego do emisji gotówki.

  Nie ma i nie będzie wolnej, sprawiedliwej i niepodległej Polski bez suwerennego pieniądza!

  Opracował: Piotr Robert Jankowski
  ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych

  http://niss.org.pl/przeslanie-narodowego-instytutu-studiow-strategicznych-do-uczestnikow-iv-kongresu-programowego-ruchu-narodowego-10-12-2016-r-i-i-kongresu-endecji-3-12-2016-r/

  _____________________________________________


  Warto dokładniej przedstawić normatywne podstawy oszustwa, o którym mowa wyżej. O emisji polskiego pieniądza mowa jest wprost w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w jej artykule 227.

  1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. (…)
  7. Organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa.

  W kontekście naszych rozważań kluczowy jest podkreślony fragment. Konstytucja mówi że Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje "wyłączne prawo emisji pieniądza”, polskiego złotego. W szczegółach Konstytucja odsyła do ustawy, Ustawy o Narodowym Banku Polskim. W całej ustawie o emisji pieniądza wspomina tylko artykuł 4 w brzmieniu: NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Nie trzeba być geniuszem, aby zauważyć tutaj oszustwo. Konstytucja mówi, że NBP "przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza” w Polsce a ustawa o NBP, jakoby realizując nakaz Konstytucji, upoważnia NBP jedynie do "emitowania znaków pieniężnych” (żaden inny przepis ustawy nie dotyczy tej problematyki). Pojęcie "znaków pieniężnych” jest oczywiście znacznie węższe od pojęcia "pieniądza” i ogranicza się, w zasadzie, do bilonu i banknotów.

  Z doświadczenia codziennego wiadomo, że pieniądz to nie tylko "znaki pieniężne”, bilon i banknoty. Większość rozliczeń pieniężnych jest dokonywana bez użycia "znaków pieniężnych”, w drodze rozliczeń bezgotówkowych. Jak jest tworzony pieniądz bezgotówkowy? Kto go tworzy, jaki udział w tym procesie ma Narodowy Bank Polski? - Mowa o tym w tych króciutkich filmikach, zaopatrzonych w dobre tłumaczenie na język polski:

  https://www.youtube.com/watch?v=01IusDeSPE4

  https://www.youtube.com/watch?v=Imoi55eF5yE

  https://www.youtube.com/watch?v=XPk9rAl5B4Q

  https://www.youtube.com/watch?v=sP4fn-zm_90

  https://www.youtube.com/watch?v=PWiykwD3D7Y

  https://www.youtube.com/watch?v=qdXQOP2kr7Q

  Z powyższego wynika, że Ustawa o NBP nie realizuje nakazu wyrażonego w art. 227.1. Konstytucji, poprzez pozbawienie NBP prawa do emisji pieniądza w Polsce. Upoważnienie NBP jedynie do emisji "znaków pieniężnych” w czasach królowania pieniądza bezgotówkowego to stanowczo za mało.

  Konstytucja jest aktem wyższego rzędu od ustawy. Dlatego treść Ustawy o NBP, która przyznaje zbyt ograniczone kompetencje NBP w stosunku do normy konstytucyjnej, to właśnie NARUSZENIE art. 227.1. Konstytucji. Konstytucja pochodzi z 1997 roku. Dlaczego przez blisko 20 lat nie zainteresował się tym Trybunał Konstytucyjny? - O tym później.

  We współczesnej gospodarce ponad 90% pieniądza jest kreowane nie przez bank centralny typu NBP, lecz przez (prywatny) kartel bankowy. Ten pieniądz, co do zasady – pieniądz bezgotówkowy, jest obciążony lichwą. Oczywiście w żadnym akcie prawnym nie znajdziemy wprost normy upoważniającej (prywatne) instytucje kredytowe do tworzenia (państwowego) pieniądza. Fundamentalna w każdym kraju kwestia sposobu tworzenia pieniądza jest normowana międzynarodowym prawem powielaczowym: standardami rachunkowości. Międzynarodowe standardy rachunkowości tworzone są przez anonimowych ekspertów (lobbystów), sprawdzonych w wieloletnich bojach, których nikt nie będzie podejrzewał o pokąsanie ręki, która ich karmi. Zasada kreowania pieniądza przez (prywatne) banki istnieje w Polsce dzięki niewinnie brzmiącej zasadzie "dostosowania zasad rachunkowości do standardów międzynarodowych”. Przebiegłe, prawda?

  Banki komercyjne kreują pieniądz dzięki specjalnemu sposobowi księgowania udzielanych przez nie kredytów. Każda osoba, oprócz banku komercyjnego, udzielając pożyczki w pieniądzu czy pożyczki rzeczy, nie zwiększa wartości swojego majątku, mówiąc w języku rachunkowości, nie zwiększa swojej sumy bilansowej. Nikt normalny nie prowadzi pełnej księgowości, muszą to robić podmioty gospodarcze większych rozmiarów. Logicznym jest jednak, że pożyczka np. 1000 złotych nie zwiększa majątku pożyczkodawcy, zamienia on tylko pieniądze (czy inne aktywa) na należność od pożyczkobiorcy, również w wysokości 1000 złotych. Ewentualna lichwa czy prowizja jest już klasyfikowana jako dochód.

  Bank komercyjny księguje udzielony kredyt zupełnie inaczej. Udzielony kredyt w wysokości 1000 złotych jednocześnie powiększa aktywa banku (należności od kredytobiorcy) oraz pasywa banku (zobowiązania z tytułu kredytów). W rezultacie udzielenie kredytu powiększa sumę bilansową banku o 1000 złotych, pod warunkiem że miał on 35 złotych rezerw na pokrycie nowej akcji kredytowej. Jeśli nie miał tych 35 złotych to może je pożyczyć od NBP. Ważne jest zrozumienie tego zjawiska, bank komercyjny - aby pożyczyć 1000 złotych, w najgorszym wypadku musi pożyczyć 35 złotych od NBP (stopa rezerw obowiązkowych = 3,5%).

  Kredytobiorca, który otrzymał 1000 złotych kredytu z banku komercyjnego, otrzymał uniwersalny pieniądz bezgotówkowy, który może być przeznaczony, między innymi, na zapłatę podatków. Widzimy więc, że nowo wykreowane 1000 złotych powstało bez udziału NBP (lub, w najgorszym przypadku, przy nader skromnym udziale NBP). Prywatny bank wykreował 1000 złotych pełnoprawnego pieniądza, od którego będzie wymuszał lichwę, mimo że przywilej emisji pieniądza, zgodnie z art. 227.1. Konstytucji, przysługuje wyłącznie NBP. W ten właśnie sposób (prywatny) kartel bankowy pasożytuje na systemie monetarnym Polski.

  Każdego dnia roboczego kartel bankowy, udzielając kredytów, dokonuje naruszenia art. 227.1. Konstytucji. Konstytucja obowiązuje od 1998 roku i przez te kilkanaście lat Trybunał Konstytucyjny nie znalazł czasu na zbadanie tej sprawy? Czyżby trybunalskie dziadki były tak zajęte badaniem praworządności w innych dziedzinach, że ich uwaga prześlizgnęła się nad art. 227.1. Konstytucji?

  Oczywiście nie. Selektywna uwaga trybunalskich dziadków nie jest kwestią przypadku, jest doskonale wyreżyserowana, jest całkowicie zgodna z obowiązującymi ich "standardami międzynarodowymi”. System (całkiem słusznie) liczy w tym przypadku na ignorancję ofiar. W tym uniwersalnym oszustwie żaden przepis prawa wprost nie upoważnia (prywatnych) banków do kreowania pieniądza, regulowane jest to na podstawie standardów rachunkowości, przez dokumenty sformułowane w bardzo ezoterycznym języku. A kto interesuje się standardami rachunkowości?

  Owo przemilczenie fałszerstwa monetarnego ma bardzo uniwersalny charakter. W Stanach Zjednoczonych również obowiązuje Konstytucja, ludzie na nią przysięgają, powołują się na nią i generalnie często robią sobie z niej fetysz. Tymczasem owa Konstytucja w art. 1.8.5. mówi: „The Congress shall have Power (…) To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Standard of Weights and Measures”; co się tłumaczy na: “Kongres jest uprawniony (…) do emitowania pieniądza (ewentualnie: bicia monety), regulowania jego wartości, regulowania wartości zagranicznych pieniędzy i do ustanawiania standardów miar i wag".

  Niezależnie, czy chodzi tutaj wprost o bicie monety, czy generalnie o emitowanie pieniądza, jest to jednoznacznie prerogatywa Kongresu. Tymczasem od ponad 100 lat w Stanach Zjednoczonych obowiązuje ustawa o rezerwie federalnej, która uprawnienie do emisji pieniądza całkowicie przekazuje prywatnemu kartelowi bankowemu – wbrew wyraźnej normie konstytucyjnej! Amerykański Sąd Najwyższy miał sto lat czasu i nawet tego nie zauważył!

  Konstytucja, cały wymiar (nie)sprawiedliwości to po prostu teatr oparty na zakłamaniu i hucpie. Jak powiedział nieoceniony Jacek Kurski, “ciemny lud to kupi”. Jedyne, co można w tej chwili zrobić, to budzić świadomość ofiar, czemu ma służyć również niniejszy tekst.

  Napisał: Metro
 • @zygmuntbialas 00:08:29
  Dałbym *6, za "trochę (żydowskiej) ekonomii dla nie ekonomistów" :)
 • @zygmuntbialas 00:08:29
  Analizując tekst przesłania wyraźnie widać, że w przeciwieństwie do
  "Ruch Narodowy – Demokratyczny, który formował się i dojrzewał na przełomie XIX i XX wieku, odznaczał się na tle epoki swoistymi cechami: świeżością, odwagą i rozmachem myślenia."
  obecna organizacja cofnęła się w posiadanej wiedzy do czasów jeszcze przez Marksowskich.
  O takim właśnie zacofaniu świadczy teza iż:
  "Z tego powodu istnieje tzw. luka nabywcza wynosząca 40% PKB, co oznacza, że Polacy muszą się zadłużać, żeby skonsumować owoce własnej pracy."
  Już bowiem Karol Marks w "Kapitale" wyjaśnił iż żadnej luki nabywczej nie ma, pokazując przepływy pomiędzy dwoma sektorami produkcji - dóbr kapitałowych i dóbr konsumpcyjnych.

  "Logicznym jest jednak, że pożyczka np. 1000 złotych nie zwiększa majątku pożyczkodawcy, zamienia on tylko pieniądze (czy inne aktywa) na należność od pożyczkobiorcy, również w wysokości 1000 złotych. "

  Jaka szkoda, że logiczne wnioskowanie Autora nie posuwa się dalej.
  Bo przecież warto przeanalizować także sumę bilansową pożyczkobiorcy - a ta suma w przypadku każdej pożyczki ulega przecież zwiększeniu. Pożyczkobiorca bowiem tworzy własną należność do zwrotu i tym samym powiększa swój własny bilans. Przed pożyczką nie istniała jego należność i jego bilans był mniejszy o kwotę pożyczki. Po pożyczce w bilansie pojawia się zarówno jego należność jako pasywa, i to co pożyczył jako aktywa. Gdy zatem dwóch pożyczkobiorców wymienia się wzajemnie swoimi należnościami, to obaj powiększają swoje bilanse. Tak właśnie działa bank udzielając kredytu - wymienia się z kredytobiorcą wzajemnymi należnościami - nie ma w tym procesie żadnego łamania konstytucji.

  Uproszczenie dokonywane przez szanownego Autora można po prostu skwitować tak: " Jak powiedział nieoceniony Jacek Kurski, “ciemny lud to kupi”".
 • @zygmuntbialas 00:08:29
  jakoś nikt z tych mądrali prawiących o pieniądzu i prywatnych bankach nigdy nie pokazał konkretnych przepisów, które mają to umożliwiać,

  ani nigdy nie odpowiedział na pytanie dziecka,

  w jaki sposób bank centralny zapobiega fałszowaniu pieniędzy ?
  (pieniędzy, nie znaków pieniężnych)

  pozdrawiam
 • @zygmuntbialas
  Pierwsze co zostało przekazane w obce ręce to złotówka i banki . Pozdrawiam.
 • @Repsol - 09:56:56 and @interesariusz z PL - 09:38:07
  Witam :)

  Pozdrawiam Was również.
 • E-mail, napisany przez Tiamat:
  Cebu. Tu mozna plywac z rekinami. Rekiny wlasciwie sa tylko grozne w Australii i Afryce Poludniowej. Chyba w USA tez. na Filipinach mozna plywac z rekinami. Niestety, ja nie mam porzadnego aparatu do robienia zdjec pod woda. . A nawet gdybym miala, to i tak nie umiem robic filmow. A potem jeszcze wklejac do komputra. Szuka czarnoksieska!. No to prosze zobaczyc jak inni to robia. Serdecznie pozdrawiam, T.

  Subject: CEBU WHALE SHARKS & WATERFALLS – YouTube

  https://www.youtube.com/watch?v=CxEhpHeT49E
 • @All
  https://pl.sputniknews.com/opinie/201701314720045-Amerykanie-na-polskim-poligonie-Rosja-moze-spac-spokojnie/
 • Z e-maila Tiamat:
  Subject: M A C I E R E W I C Z wydatki na wojne i wypadek

  Gen. Wojciechowski OSTRO o obecności wojsk USA: Amerykańscy żołnierze mają bronić Polski. Nonsens!

  http://dziennik-polityczny.com/index.php/opinia/6200-gen-wojciechowski-ostro-o-obecnosci-wojsk-usa-amerykanskie-zolnierze-maja-bronic-polski-nonsens

  Antoni Macierewicz stracił pamięć po wypadku. „Mówi, że jest wiceszefem Komitetu Obrony Demokracji” | ASZdziennik.pl

  http://aszdziennik.pl/119265,antoni-macierewicz-stracil-pamiec-po-wypadku-mowi-ze-jest-wiceszefem-komitetu-obrony-demokracji

  Kolizja samochodu z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem – 1/9 – Foto

  http://www.rmf24.pl/foto/zdjecie,iId,2238926,iAId,233794

  „Taka piękna katastrofa”. Jedna grafika, która wytłumaczy ci, czemu żołnierze mają dość Macierewicza | naTemat.pl

  http://natemat.pl/200151,taka-piekna-katastrofa-jedna-grafika-ktora-wytlumaczy-ci-czemu-zolnierze-maja-dosc-macierewicza

  Wypadek Macierewicza- NOWE FAKTY [KTO ZAWINIŁ?]

  http://dziennik-polityczny.com/index.php/spoleczenstwo/6264-wypadek-macierewicza-nowe-fakty-kto-zawinil

  http://natemat.pl/200151,taka-piekna-katastrofa-jedna-grafika-ktora-wytlumaczy-ci-czemu-zolnierze-maja-dosc-macierewicza

  „Jechali jak jacyś idioci, nie wyhamowali na czerwonym”. Znaleźli się świadkowie karambolu z udziałem Macierewicza | naTemat.pl

  http://natemat.pl/200145,jechali-jak-jacys-idioci-nie-wyhamowali-na-czerwonym-znalezli-sie-swiadkowie-karambolu-z-udzialem-macierewicza

  ŻW przejmuje dochodzenie ws. karambolu pod Toruniem. W jednym z aut był szef MON Antoni Macierewicz – RMF24.pl

  http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zw-przejmuje-dochodzenie-ws-karambolu-pod-toruniem-w-jednym-,nId,2342925

  Ziemkiewicz chamsko atakuje szefa MON za Bartłomieja Misiewicza. „Zaczynam Macierewicza podejrzewać o pederastię” | naTemat.pl

  http://natemat.pl/200191,rafal-ziemkiewicz-przyglada-sie-zwiazkom-macierewicza-i-misiewicza-padaja-mocne-slowa

  Macierewicz planuje wielkie zakupy zbrojeniowe. Policzyliśmy: nie wystarczy mu budżetu

  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1691294,2,macierewicz-planuje-wielkie-zakupy-zbrojeniowe-policzylismy-nie-wystarczy-mu-budzetu.read

  Macierewicz lobbuje za obcymi, a nie polskimi interesami

  http://dziennik-polityczny.com/index.php/bezpieczenstwo/6263-macierewicz-lobbuje-za-obcymi-a-nie-polskimi-interesami

  Macierewicz do końca września wydał roczny budżet na cele reprezentacyjne. Wiemy na co! – RMF24.pl

  http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-macierewicz-do-konca-wrzesnia-wydal-roczny-budzet-na-cele-re,nId,2300893

  16195491_1789041868087829_638689977109186226_n.jpg 960×698 pixels

  Macior
  Z drogi, bo nie zdaze . na czlowieka wolnosci

  https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16195491_1789041868087829_638689977109186226_n.jpg?oh=85b0919d31da039c33946b4a8a86f952&oe=590FF349

  Ziemkiewicz chamsko atakuje szefa MON za Bartłomieja Misiewicza. „Zaczynam Macierewicza podejrzewać o pederastię” | naTemat.pl

  http://natemat.pl/200191,rafal-ziemkiewicz-przyglada-sie-zwiazkom-macierewicza-i-misiewicza-padaja-mocne-slowa

  C3IA2zdXcAU2Gvy.jpg:large 995×382 pixels

  A ja podejrzewam maciora o pederastie…

  https://pbs.twimg.com/media/C3IA2zdXcAU2Gvy.jpg:large

  I nasi obroncy z USA :

  Poważny wypadek z udziałem ciężarówki SZ USA w Polsce. Pociski na ulicy. Są RANNI!

  http://dziennik-polityczny.com/index.php/polska/6239-powazny-wypadek-z-udzialem-ciezarowki-sz-usa-w-polsce-pociski-na-ulicy-sa-ranni#comments

  Wypadek na tzw. trasie śmierci! „Widziałem jak ładunek z ciężarówki wysypuje się na jezdnię i auta przed nim ostro hamują”

  http://dziennik-polityczny.com/index.php/polska/6249-o-krok-od-tragedii-przez-pociski-z-amerykanskiej-ciezarowki-wypadek-na-tzw-trasie-smierci#comments

  US Army World Tour: Koreja, Vietnam, Irak, Afganistan, Syria… Następny koncert w Polsce?

  http://dziennik-polityczny.com/index.php/bezpieczenstwo/6212-us-army-world-tour-koreja-vietnam-irak-afganistan-syria-nastepny-koncert-w-polsce#comments

  Minister spraw zagranicznych pan Waszczykowski to drugi idiota: wlasnie zakupil od Trumpa stare samoloty z demobilu. Wystarczy je tylko naprawic i wypucowac i beda jak nowe. Zwalcza wszystkie rosyjskie „Suhoje” Samolotow zakupil 96 za 11 miliardow dolarow. Klopot tylko w tym, ze w Polsce nie mamy w ogole odpowiedniej ilosci lotnisk wojskowych. Beda stac na ulicy. A pieniedzy tez nie mamy. Musimy sie zapozyczyc u amerykanow w IMF. (International Monetary Fund ) na wysokie oprocentowanie.

  Waszczykowskiego lot nad kukułczym gniazdem

  https://pl.sputniknews.com/blogs/201701164621168-waszczykowskiego-lot-nad-kukulczym-gniazdem-twardowski/

  Swiety Antoni Smolenski – i Trotyl, to wlasnie pan Macierewicz

  Polska jakiej nigdy nie było

  Bardzo ladne zdjecia – Macierewicz w przebraniu swietego.
 • Marsz szowinistów ukraińskich z pochodniami - Kijów 29 stycznia
  https://youtu.be/mQIoLHdgY4Q
 • Siły jemeńskie zniszczyły statek Arabii Saudyjskiej - 30 stycznia 2017
  https://youtu.be/vwaM8Fn184o
 • Rosja - Dagestan - rosyjscy antyterroryści w akcji przeciw ekstremistom islamskim
  https://youtu.be/1INlovKhwo4
 • Na Ukrainie zaczyna sie znowu dziac.Ostrzeliwuja Donieck.
  Ostatni skowyt ukrainskich wladz, ktore wiedza, ze po wyborze Trumpa zostanie im odetniety ryj od koryta a ludnosc Ukrainy skoczy na nich jak psy ze skladnicy zlomu na zlodzieja.
  https://www.youtube.com/watch?v=2tah_BKYGU0
 • Świadectwo zdrady Narodu Polskiego :
  https://www.youtube.com/watch?v=0DnBPHeRD8A&t=124s

  https://www.youtube.com/watch?v=DZpqBXqfbSc&t=1482s

  Mój komentarz pod pierwszym filmem
 • @PontoSarmata 02:13:27
  Filmik z Awdiejewki, OBWE i ukraińskie czołgi pośród bloków mieszkalnych.
  https://vk.com/antimaydan?z=video39906330_456241356%2F2ad13af8728fda3ae0%2Fpl_post_-41232698_2332136

  Podobno BBC ich przyłapała.
  https://pp.vk.me/c639322/v639322907/7731/I9KiCdrc6z0.jpg
 • @staszek kieliszek 03:34:22
  Czym się zakończył atak na Republiki Noworpsji?
  https://pp.vk.me/c626227/v626227435/4e746/yCUZF7ZTjco.jpg

  https://pp.vk.me/c626227/v626227944/4ca3c/4TBihCFRCaw.jpg

  https://pp.vk.me/c837731/v837731773/1c4c7/8f0S5mZifcE.jpg

  https://youtu.be/oUoihHg4Nkc
  Film z uroczystości żałobnych żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli pod Awdiejewką, a to w dniu pierwszym, 29 stycznia.
  Jak podaje DNR zginęło ich na stan z 1 lutego, około dwustu.
  I po co, w jakim celu, w imię czego?
 • @detektywmjarzynski 03:45:46
  Nie ma Twojego komentarza.
 • @lorenco 04:39:28
  I bardzo dobrze.Zgineli za glupote.Kazdy powinien dostac medal Usmiechu.Nieszczesny jest ten narod ukrainski.Zawsze byl.Zadnych wzlotow tylko upadki.Zawsze blad, zawsze trzymali zla strone w konflikcie.Powinni sie rozejsc po swiecie,wtopic sie gdzies, opuscic polska ziemie.Wstyd.Chodza teraz z pochodniami jak cieleta po Kijowie jak by to cos dalo.Czy Sienkiewicz zle ich opisal? Nie zmienilo sie nic do dzis.Tluszcza.
 • @lorenco 04:45:10
  dzięki lorenco ! z tego wynika , że coś skombinowali / manipulacja, oszustwo internetowe/. Podaję treść mojego komentarz , który u mnie się wyświetla. Oto ta treść :

  Dobra zmiana dla Polski” /tak nazywają potocznie w Polsce partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość w skrócie PIS , bezsprzecznie jest to partia wojny klon CIA/ - zapamiętajcie tych ludzi , ten rząd i tego prezydenta , to oni wpuścili w styczniu 2017 r. obce wojska do Polski . Nie zapominajmy również o Macierewiczu / minister obrony/ , którego tutaj zdjęcia nie ma.

  https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipM_TcRvFYXtUN6OzfgY_s1SjvEcAxomGkRR_b6P

  Proponuję obejrzeć amerykański dramat filmowy w reżyserii Darrena Aronofsky pt. "Requiem dla snu " gdzie zostało pięknie pokazane , czym się kończy tzw. amerykański sen . To moje ćwiczenie/remedium dla tych , którzy nie myślą samodzielnie, a jest ich w Polsce zastraszająco dużo, co ułatwia okupantowi jego zadanie ogłupiania ludzi. Podaję link do tego filmu :

  http://www.cda.pl/video/197606a7

  Czy los bohaterów filmu spotka Polaków ?

  Jedna z komentatorek Ola tak napisała cytuję :

  obejrzałam film jestem wstrząśnięta filmem z 2000 roku ale data nie ma znaczenia

  Tak jej odpowiedziałem :

  Ten film faktycznie powala. Współczuję zwykłym Amerykanom ich losu, mając świadomość, że ich los może spotkać Polaków, a ściślej wszystkie osoby zamieszkałe na terenach rozprzestrzeniania się nowej wersji faszyzmu/trockizmu na świecie. Obejrzyj film w reżyserii Aarona Russo pt. Od wolności do faszyzmu

  https://www.youtube.com/watch?v=Oxij-CZ_s-o

  Czy to możliwe w XXI w. , by reprezentanci jakiegoś kraju , w tym przypadku USA zastraszali /szantażowali reprezentantów innego kraju , w tym przypadku Rosji - przecież , to zwykła "gangsterka" ? .

  Okazuje się , iż jest to nie tylko możliwe , lecz miało / ma to miejsce współcześnie na świecie . Przeczytaj :

  https://pracownia4.wordpress.com/2017/01/05/maria-zacharowa-administracja-obamy-grozila-rosji-ze-zaplaci-bolem-za-swoja-interwencje-w-syrii/

  W Łodzi skąd pochodzę w ten właśnie sposób działał gangster o pseudonimie „Ślepy Maks”. Teraz piszą o nim książki , jest dumą pewnych środowisk :

  https://www.youtube.com/watch?v=aF7MN6wjVqU

  "Dziwny jest ten świat" - Farida "Io Senza Lei"

  https://www.youtube.com/watch?v=VX8wmGW1l6M

  Ja też nie chcę wojny

  https://www.youtube.com/watch?v=eyTNiLW_hrM

  Bandyci poszli won

  https://opolczykpl.wordpress.com/2017/01/08/us-bandyci-poszli-won/


  Oto świadectwa mojego umiłowania pokoju :

  https://cont.ws/@id274487487/378407

  https://cont.ws/@id274487487/376479

  Nie dajcie się zwieść faryzeuszom.
 • @lorenco 04:45:10
  Zwróciłem się również do Yuo Tube , cytuję :

  YT ! docierają do mnie informacje , iż mój komentarz nie wyświetla się na innych komputerach. Proszę temu przeciwdziałać w trosce o wizerunek Waszego portalu
 • @PontoSarmata 02:05:47
  "Факельное шествие в честь Героев Крут". -

  --- Jeszcze nie dość mają...
 • @staszek kieliszek 03:34:22
  "Na Ukrainie zaczyna sie znowu dziac. Ostrzeliwuja Donieck". -

  --- Miejmy nadzieję, że to już faktycznie 'ostatni skowyt' kijowskiej junty.
 • @detektywmjarzynski 03:45:46
  Pisze Pan na YouTube: "YT ! docierają do mnie informacje , iż mój komentarz nie wyświetla się na innych komputerach. Proszę temu przeciwdziałać w trosce o wizerunek Waszego portalu". -

  --- U mnie pokazuje Pański komentarz, zamieszczony też nieco wyżej: 02.02.2017 o godz. 09:59:25.
 • @lorenco 04:39:28
  https://youtu.be/oUoihHg4Nkc
  Film z uroczystości żałobnych żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli pod Awdiejewką, a to w dniu pierwszym, 29 stycznia.
  Jak podaje DNR zginęło ich na stan z 1 lutego, około dwustu". -

  --- Zapisuje 1. pytanie, zamieszczone pod filmem na YouTube: "А где остальные, в тихую закопали?"
 • @detektywmjarzynski 09:59:25
  trzeba - w uzupełnieniu zobaczyć FILM pt. THEY LIVE

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY

więcej